Image
Image
Image
Image

Т 69

УНИФИКАЦИЯ
СИМПЛИФИКАЦИЯ (+)РАЗНООБРАЗИЕ
МНОГООБРАЗИЕ (+)
(полнота)


ОДНООБРАЗИЕ (-)
(неполнота)


РАЗНОРОДНОСТЬ
КОМПЛИФИКАЦИЯ (-)